Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky platné od 19. 05. 2009

 

1. Firma ALMA (ďalej len dodávateľ) zašle tovar na základe objednávky, ktorú zložil objednávateľ tovaru dodávateľovi v písomnej forme (ktorú doručil poštou, faxom), alebo elektronicky (e-mailom) alebo telefonicky alebo prostredníctvom elektronického formulára na tejto stránke.

2. V prípade, že zákazníkovi bol dodaný tovar, ktorý nebol objednaný (alebo sa odberateľ tak domnieva, resp. prišlo k omylu), je zákazník toto povinný okamžite oznámiť dodávateľovi, t. j. najneskôr do troch pracovných dní preukázateľne jedine písomnou formou (mailom). V inom prípade jeho námietka nebude akceptovaná.

3. Prípadné nezrovnalosti na množstve tovaru je zákazník povinný okamžite preukázateľne oznámiť dodávateľovi písomnou formou, t. j. najneskôr do troch pracovných dní. V inom prípade jeho reklamácia na množstvo nebude akceptovaná.

4. V prípade, že bude zákazníkovi dodaný nekvalitný tovar a jeho nekvalita je na prvý pohľad zrejmá, je toto zákazník povinný okamžite reklamovať preukázateľne písomne, t. j. najneskôr do troch pracovných dní. V inom prípade jeho reklamácia nebude akceptovaná.

5. Dodávateľ poskytne zákazníkovi záručnú dobu jedine a výlučne na tovar, ktorý mu dodávateľ dodal. Nie je možné reklamovať tovar, ktorý zákazník dostal od iného dodávateľa. Záručná lehota je daná zákonom a vzťahuje sa jedine a výlučne na skryté vady. Nie je možné reklamovať tovar, ktorého nízka kvalita bola zrejmá ihneď pri dodaní tovaru (toto je zákazník povinný reklamovať okamžite, t. j. do troch pracovných dní). Je totiž možné, že zákazník si želá nízku kvalitu vzhľadom k cene, súhlasí s ňou a preto ju nemôže s odstupom času reklamovať.

6. Pri istých dodávkach je zákazník upovedomený, že nie je možné garantovať niektoré vlastnosti tovaru, ktoré by za normálnych podmienok mal spĺňať. Môže sa stať, že niektoré vlastnosti tovaru sú pre istý typ zákazníka alebo výrobku nevhodné alebo nežiadúce, alebo je kvôli cene urobený kompromis nižšej kvality za nižšiu cenu. Deje sa tak výlučne na žiadosť zákazníka, resp. je zákazník na túto skutočnosť upozornený ešte pred dodaním tovaru, resp. pri skladaní objednávky. Z tohto dôvodu nemôže zákazník reklamovať kvalitu tovaru ani počas záručnej lehoty ani náhradu škody, pretože tak vedel a súhlasil s tým. Môže reklamovať jedine skryté vady.

7. V prípade námietok na fakturovanú cenu alebo fakturované služby spojené s dodaním tovaru, je zákazník povinný preukázateľne písomne namietať ihneď po dodaní tovaru (resp. ak nie je faktúra priložená v balíku s tovarom, ihneď po doručení faktúry poštou), najneskôr však do troch pracovných dní. V inom prípade prípadná námietka nebude akceptovaná.

8. Zákazníkovi, s ktorým bolo dohodnuté platenie za faktúry za dodaný tovar, je povinný zrealizovať túto úhradu najneskôr v deň splatnosti tak, aby najneskôr v deň splatnosti faktúry boli peniaze za tovar pripísané na účet dodávateľa, resp. zaplatené v hotovosti. Pretože jedine tento deň sa považuje za deň úhrady, t. j. deň pripísania peňazí na účet alebo deň zloženia hotovosti.

9. V prípade, že zákazník nedodrží lehotu splatnosti faktúry, je odberateľ povinný dodávateľovi zaplatiť penále za každý deň oneskorenia platby od prvého dňa nasledujúceho po splatnosti faktúry až do dňa úhrady celej sumy faktúry bez ohľad na čiastočné úhrady. Výška penále je stanovená pomernou časťou ročnej percentuálnej sadzby danej bankou dodávateľa (TatraBanka), akú poskytuje svojim klientom pri kartových účtoch pri nepovolenom debete.

10. V prípade, že zákazník nedodrží lehotu splatnosti faktúry a faktúra nebola uhradená ani po 90 dňoch po termíne splatnosti faktúry, je dodávateľ oprávnený obrátiť sa na súd, prípadne na špecializovanú firmu, ktorá sa zaoberá vymáhaním pohľadávok a finančným servisom. V tomto prípade je odberateľ povinný okrem uvedeného navyše uhradiť dodávateľovi paušálny poplatok vo výške 100 €, ďalej všetky náklady, ktoré mal dodávateľ spojené s vymáhaním pohľadávky.

11. V prípade sporov, ktoré by mohli vzniknúť medzi dodávateľom a odberateľom (zákazníkom), budú tieto rozhodované rozhodcom v rozhodcovskom konaní podľa zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní, podľa pravidiel rozhodcovského konania, vydaných Spolkom rozhodcov, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Dúbravská cesta 3, 841 04  Bratislava, IČO 443 15 821, zverejnených na internetovej adrese www.spolokrozhodcov.sk. Rozhodca bude určený podľa § 6 ods. 3 vyššie citovaného zákona a Pravidiel „vybranou osobou“  - Správcom zoznamu.

 

 

V Žiline dňa 19. mája 2009

Ľubomír Šefár, v.r.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV